Gwarancje finansowe
Doskonałe rozwiązanie na szczególne okoliczności
Rodzaje gwarancji
TNK Capital Management JSC (Bułgaria) udziela gwarancji finansowych małym i średnim przedsiębiorstwom, aby zabezpieczyć ich istniejące zobowiązania wobec osób trzecich a wynikające z umów lub przepisów prawa.
Gwarancje udzielane przez TNK są udzielane w euro i dzielą się na następujące rodzaje:
Gwarancje przetargowe - udzielane na rzecz instytucji zamawiającej dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań oferenta.
Gwarancje spłaty zaliczki - udzielane klientowi, który jest dostawcą towarów lub usług za zaliczką, na rzecz ich nabywcy. Gwarantują spłatę zaliczki w przypadku braku zgodności z warunkami i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy stronami.
Gwarancje należytego wykonania - udzielane w celu zagwarantowania należytego wykonania zobowiązań umownych zamawiającego na rzecz beneficjenta umowy zawartej pomiędzy obiema stronami (dostawy, świadczenia usług itp.).

Regulamin   |   Polityka prywatności   |   Cookies

TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 złotych.

Niektóre z usług prezentowanych na niniejszej stronie mogą być świadczone wyłącznie przez TNK Capital Management JSC - spółkę kapitałową z siedzibą w Bułgarii, zarejestrowaną w prowadzonym przez Narodowy Bank Bułgarii Rejestrze Instytucji Kredytowych pod nr. BGR00341 jako pozabankowa instytucja finansowa.
Copyright © 2017 TNK Capital sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Kontakt
Infolinia
(+48) 22 307 98 57
TNK Capital w mediach społecznościowych
Poleć znajomego
Doskonale wiemy, że nie ma cenniejszej nagrody, niż zostać poleconym Twoim znajomym i współpracownikom.
3 proste sposoby na złożenie wniosku
Internet: Złóż wniosek
Telefon: (+48) 22 307 98 57
Osobiście: Znajdź oddział
Gwarancje spłaty zobowiązań pieniężnych - udzielane na rzecz wierzyciela klienta w celu zagwarantowania płatności należnej wierzycielowi ze strony klienta na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy (dostawy, świadczenia usług itp.).
Gwarancje spłaty pożyczki - udzielane na rzecz wierzyciela w związku z umową pożyczki zawartą pomiędzy zamawiającym a beneficjentem. TNK Capital gwarantuje zapłatę (spłatę) jedynie kwoty głównej umowy.