Polityka Prywatności

Regulamin   |   Polityka prywatności   |   Cookies

TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 złotych.

Niektóre z usług prezentowanych na niniejszej stronie mogą być świadczone wyłącznie przez TNK Capital Management JSC - spółkę kapitałową z siedzibą w Bułgarii, zarejestrowaną w prowadzonym przez Narodowy Bank Bułgarii Rejestrze Instytucji Kredytowych pod nr. BGR00341 jako pozabankowa instytucja finansowa.
Copyright © 2017 TNK Capital sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Kontakt
Infolinia
(+48) 22 307 98 57
TNK Capital w mediach społecznościowych
Poleć znajomego
Doskonale wiemy, że nie ma cenniejszej nagrody, niż zostać poleconym Twoim znajomym i współpracownikom.
I. Informacje Ogólne


§1

TNK nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez TNK i została opracowana oraz wdrożona na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422 z późn. zm).


§2

Ilekroć w Polityce jest mowa o:
Danych Osobowych - rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182);
Stronie - rozumie się przez to stronę internetową dostępną pod adresem http://www.tnkcapital.pl oraz jej podstrony, za pomocą których świadczone są usługi przez TNK;
Użytkowniku - rozumie się przez to osobę odwiedzającą Stronę, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług TNK;
TNK - rozumie się przez to TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. nr 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 złotych.


§3

TNK zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422). Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Stronę, nie musi informować TNK o swojej tożsamości, ani ujawniać swoich Danych Osobowych.


II. Dane Osobowe


§4

1. Użytkownik, który chce otrzymać o pożyczkę w TNK musi wypełnić odpowiedni formularz wniosku, w którym należy podać następujące dane:

1) Imię,
2) Nazwisko,
3) Miasto zamieszkania,
4) Numer telefonu,
5) Adres e-mail,
6) Żądana kwota pożyczki.

2. Jeśli Użytkownik skontaktuje się z TNK za pośrednictwem telefonu, to wniosek z pkt. 1 zostanie wypełniony w imieniu Użytkownika za jego uprzednią zgodą przez TNK.

3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez TNK poprzez Stronę. Równocześnie finalne zawarcie umowy kredytu konsumenckiego z TNK wymagać będzie podania większej ilości danych osobowych.


§5

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu złożenia wniosku o pożyczkę oraz wszelkich danych podawanych przez Użytkownika w ramach dalszego korzystania z usług TNK i Strony jest TNK.

2. TNK działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi.


§6

1. Dane osobowe wskazane w § 4 przetwarzane są przez TNK na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych jest bowiem niezbędne do podjęcia działań jeszcze przed zawarciem umowy kredytu konsumenckiego z Użytkownikiem.

2. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, udzielonej zgodnie z wymogami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243), na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, w ramach działań podejmowanych przez Stronę w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer).

3. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, Dane Osobowe Użytkownika mogą służyć do tworzenia jego profilu na podstawie dotychczasowej historii: jego aktywności w Stronie oraz korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez TNK, a profil ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych i statystycznych.

4. W każdym przypadku, gdy dla przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika konieczne byłoby udzielenie zgody, szczegółowe informacje na jej temat oraz konsekwencji jej udzielenia bądź nieudzielenia zostaną podane Użytkownikowi w chwili zwrócenia się z prośbą o udzielenie takiej zgody przez TNK.

5. TNK przetwarzać będzie również dane o zarejestrowanych transakcjach, do których przetwarzania zobligowana jest na podstawie art. 8a i 9k ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2014, poz. 455).

6. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez TNK przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa lub przez okres, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.

7. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach: weryfikacji tożsamości Użytkownika, przeprowadzenia analizy jego zdolności kredytowej, bieżącego kontakt z Użytkownikiem, realizacji umów zawartych z Użytkownikiem, świadczenia usług realizowanych przez TNK, przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, oraz, za dodatkową zgodą, wysyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego TNK.


§7

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego Danych Osobowych. Może również dokonywać ich weryfikacji lub poprawienia.

2. Użytkownik może również żądać usunięcia danych z systemu TNK w zakresie, w jakim dane te nie są niezbędne do realizacji umów zwartych z TNK lub obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących TNK przepisów prawa.


§8

Dane Osobowe Użytkowników są udostępniane podmiotom trzecim przez TNK:

1) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem - w takim wypadku TNK może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:

• spółce Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie;
• spółce Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie;
• spółce Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie;
• spółce Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie;

2) w celu opracowania analiz nowych produktów za uprzednią, wyraźną zgodą Użytkownika;

• firmom pocztowym, windykacyjnym, utrzymującym systemy informatyczne oraz archiwizacyjnym.

3) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.


§9

1. TNK stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. TNK stosuje również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Stronie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

2. TNK wdrożyła i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych Użytkowników.


III. Informacje końcowe.


§10

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług świadczonych przez TNK anonimowo lub pod pseudonimem.


§11

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką prosimy kierować na adres e-mail
kontakt [at]tnkcapital.pl