Regulamin
Kontakt
Infolinia
(+48) 22 307 98 57
TNK Capital w mediach społecznościowych
Poleć znajomego
Doskonale wiemy, że nie ma cenniejszej nagrody, niż zostać poleconym Twoim znajomym i współpracownikom.
Regulamin strony internetowej TNK Capital


§ 1 - Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia, to przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:

1) Napisz do nas - funkcja wysyłania przez Użytkownika do TNK wiadomości e-mail poprzez formularz dostępny w Serwisie,

2) Polityka prywatności - Polityka prywatności Serwisu i na nim dostępna dla Użytkowników,

3) Regulamin - niniejszy regulamin,

4) Reklamacja - reklamacja usług świadczonych przez TNK na podstawie Regulaminu,

5) Serwis - strona internetowa TNK, znajdująca się pod adresem www.tnkcapital.pl wraz z podstronami w domenie *.tnkcapital.pl,

6) TNK - TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. nr 4, NIP: 5252641882, zarejestrowana pod nr. 592664 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 złotych, adres poczty elektronicznej: kontakt@tnkcapital.pl,

7) Treści - wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie,

8) Umów się na telefon - wniosek składany przez Użytkownika poprzez formularz dostępny w Serwisie, w którym użytkownik wnioskuje do TNK o nawiązanie z tym Użytkownikiem kontaktu telefonicznego,

9) Użytkownik - podmiot korzystający z Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną, musi on posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
10) Wniosek - wniosek składany przez Użytkownika poprzez formularz dostępny w Serwisie, w którym Użytkownik wnioskuje do TNK o kontakt w celu uzyskania od TNK pożyczki lub innej usługi oferowanej przez TNK lub podmioty w grupie kapitałowej TNK.


§ 2 - Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki, na jakich TNK umożliwia korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez TNK z wykorzystaniem Serwisu w zakresie, w jakim nie zostanie to szczegółowiej uregulowane umowami zawartymi przez Użytkownika z TNK lub podmiotami grupy kapitałowej TNK.

2. Serwis może zawierać dodatkowe możliwości, nie opisane w Regulaminie, a wynikające z innych dokumentów, np. akcje promocyjne TNK mogą regulować inne regulaminy. W przypadku sprzeczności lub niezgodności innych regulaminów z Regulaminem, Regulamin będzie nadrzędny nad innymi regulaminami.


§ 3 - Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:

a. sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
b. przeglądarki, Internet Explorer 8 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji).
c. JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści).

3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego TNK, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

5. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.

6. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo i bez rejestracji, lecz do skorzystania z niektórych Treści lub usług oferowanych przez TNK, ze względu na ich charakter lub przepisy prawa, może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych lub złożenie Wniosku poprzez Serwis samodzielnie lub telefonicznie - poprzez pracownika TNK i po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.


§ 4 - Wniosek
1. W celu skorzystania z usług TNK koniecznie jest złożenie Wniosku.

2. Przed złożeniem Wniosku konieczne jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką prywatności i zaakceptowanie ich treści. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie wycofana, jednakże może wiązać się to z brakiem realizacji Wniosku Użytkownika przez TNK i nieprzedstawieniem przez TNK oferty zawarcia umowy.

3. Wniosek można złożyć osobiście poprzez Serwis albo poprzez pracownika TNK, który złoży Wniosek w imieniu Użytkownika po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

4. Wniosek może zostać złożony przez Użytkownika jako osobę fizyczną lub jako osobę prawną.

5. We Wniosku dla osoby fizycznej należy podać następujące dane:

a. Imię i nazwisko Użytkownika,
b. Adres e-mail Użytkownika,
c. Numer telefonu Użytkownika,
d. Rodzaj produktu/usługi TNK, którymi Użytkownik jest zainteresowany, oraz
e. Kwota pożyczki, którą chciałbym Użytkownik uzyskać,
a następnie całość zatwierdzić klikając na znajdujący się pod tym formularzem przycisk z napisem „Wyślij”.

6. We Wniosku dla osoby prawnej należy podać następujące dane:

a. Nazwę firmy Użytkownika,
b. Imię i nazwisko osoby reprezentującej Użytkownika - osoby umocowanej do występowania w imieniu Użytkownika w stosunku do TNK,
c. Adres e-mail osoby reprezentującej Użytkownika,
d. Numer telefonu osoby reprezentującej Użytkownika,
e. Rodzaj produktu/usługi TNK, którymi Użytkownik jest zainteresowany, oraz
f. Kwota pożyczki, którą chciałbym Użytkownik uzyskać,
a następnie całość zatwierdzić klikając na znajdujący się pod tym formularzem przycisk z napisem „Wyślij”.

7. Brak podania wszystkich wymaganych danych może skutkować problemami z przyjęciem i przetworzeniem Wniosku, opóźnieniem w tym procesie, a także ewentualną odmową jego przyjęcia lub kontaktem w celu jego uzupełnienia.

8. Przy złożeniu wniosku Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od TNK zgodnie z Polityką prywatności. Zgodę Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie i zostanie ona zrealizowana w najszybszym możliwym czasie od otrzymania przez TNK tego oświadczenia od Użytkownika, z uwzględnieniem opóźnień wynikających z godzin pracy TNK oraz opóźnień technicznych wynikających z faktycznej realizacji żądania Użytkownika.

9. Po otrzymaniu poprawnie złożonego Wniosku, TNK w celu jego realizacji skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem i dalsza część kontaktu z Użytkownikiem odbywać się będzie bez użycia Serwisu.

10. Niedopuszczalne jest składanie przez Użytkownika Wniosku z wykorzystaniem danych osobowych innych osób bez ich zgody.


§ 5 - Napisz do nas

1. Użytkownik może wysłać do TNK wiadomość e-mail za pośrednictwem Serwisu - jest to funkcja Napisz do nas.

2. Przed skorzystaniem z Napisz do nas konieczne jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką prywatności. Użytkownik może w każdym momencie wycofać zgodę na wykorzystywanie przez TNK danych osobowych podanych podczas korzystania z Napisz do nas, jednakże może wiązać się to z brakiem odpowiedzi na wysłaną przez Użytkownika wiadomość e-mail.

3. Aby skorzystać z Napisz do nas należy w odpowiednim formularzu w Serwisie podać następujące dane:

a. Imię i nazwisko Użytkownika, ewentualnie jego nazwę lub imię i nazwisko osoby reprezentującej Użytkownika będącego osobą prawną w stosunkach z TNK,
b. Adres e-mail Użytkownika lub osoby reprezentującej Użytkownika będącego osobą prawną w stosunkach z TNK,
c. Numer telefonu Użytkownika lub osoby reprezentującej Użytkownika będącego osobą prawną w stosunkach z TNK, oraz
d. Treści wiadomości e-mail, którą Użytkownik pragnie przesłać TNK za pomocą Napisz do nas,
a następnie całość zatwierdzić klikając na znajdujący się pod tym formularzem przycisk z napisem „Wyślij”.

4. Brak podania wszystkich wymaganych danych może skutkować problemami z przyjęciem i przetworzeniem wiadomości przesłanej poprzez Napisz do nas, opóźnieniem w tym procesie, a także ewentualną odmową jego przyjęcia lub kontaktem w celu jego uzupełnienia.

5. Przy złożeniu wniosku Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od TNK zgodnie z Polityką prywatności. Zgodę Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie i zostanie ona zrealizowana w najszybszym możliwym czasie od otrzymania przez TNK tego oświadczenia od Użytkownika, z uwzględnieniem opóźnień wynikających z godzin pracy TNK oraz opóźnień technicznych wynikających z faktycznej realizacji żądania Użytkownika.

6. Po otrzymaniu poprawnie wysłanej za pomocą Napisz do nas wiadomości e-mail, TNK udzieli na niego odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie.

7. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z Napisz do nas z wykorzystaniem danych osobowych innych osób bez ich zgody.


§ 6 - Umów się na telefon

1. Użytkownik wysłać do TNK za pośrednictwem Serwisu wniosek o nawiązanie z nim kontaktu telefonicznego - jest to funkcja Umów się na telefon.

2. Przed skorzystaniem z opcji Umów się na telefon konieczne jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką prywatności. Użytkownik może w każdym momencie wycofać zgodę na wykorzystywanie przez TNK danych osobowych podanych podczas korzystania z Umów się na telefon, jednakże może wiązać się to z brakiem kontaktu ze strony TNK, o który wnosi Użytkownik.

3. Aby skorzystać z Umów się na telefon należy w odpowiednim formularzu w Serwisie podać następujące dane:

a. Imię i nazwisko Użytkownika, ewentualnie jego nazwę lub imię i nazwisko osoby reprezentującej Użytkownika będącego osobą prawną w stosunkach z TNK,
b. Adres e-mail Użytkownika lub osoby reprezentującej Użytkownika będącego osobą prawną w stosunkach z TNK,
c. Numer telefonu Użytkownika lub osoby reprezentującej Użytkownika będącego osobą prawną w stosunkach z TNK, oraz
d. Przedmiot rozmowy, którą Użytkownik pragnie przeprowadzić z TNK,
a następnie całość zatwierdzić klikając na znajdujący się pod tym formularzem przycisk z napisem „Umów się na telefon”.

4. Brak podania wszystkich wymaganych danych może skutkować problemami z przyjęciem i przetworzeniem wniosku składanego poprzez Umów się na telefon, opóźnieniem w tym procesie, a także ewentualną odmową jego przyjęcia lub kontaktem w celu jego uzupełnienia.

5. Przy złożeniu wniosku Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od TNK zgodnie z Polityką prywatności. Zgodę Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie i zostanie ona zrealizowana w najszybszym możliwym czasie od otrzymania przez TNK tego oświadczenia od Użytkownika, z uwzględnieniem opóźnień wynikających z godzin pracy TNK oraz opóźnień technicznych wynikających z faktycznej realizacji żądania Użytkownika.

6. Po otrzymaniu poprawnie złożonego za pomocą Umów się na telefon wniosku, TNK zrealizuje ten wniosek w możliwe najkrótszym terminie poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem.

7. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z Umów się na telefon z wykorzystaniem danych osobowych innych osób bez ich zgody.


§ 7 - Zmiana Regulaminu

1. TNK w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu, które są dostępne dla Użytkowników, zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące Treści:

a. Wniosek,
b. Napisz do nas,
c. Umów się na telefon,
d. wybrane informacje dotyczące oferty TNK,
e. dane kontaktowe, oraz
f. informacje lub narzędzia dodatkowe.

2. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez TNK (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują TNK lub podmiotom współpracującym z TNK lub należącym do grupy kapitałowej TNK. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.

3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.

4. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.


§ 8 - Reklamacje

1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:

• mailowo na adres: kontakt@tnkcapital.pl
• za pośrednictwem infolinii TNK pod numerem telefonu: (+48) 22 307 98 57.

2. O rozpatrzeniu reklamacji TNK poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika.


§ 9 - Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu. Na żądanie Użytkownika Regulamin zostanie mu udostępniony w sposób, który umożliwi mu pozyskanie go i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym dysponuje Użytkownik.

2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.

Regulamin   |   Polityka prywatności   |   Cookies

TNK Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarnieckiego nr 86/88, lok. 4, NIP: 5252641882, jest instytucją pożyczkową, zarejestrowaną pod nr. 592664 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000 złotych.

Niektóre z usług prezentowanych na niniejszej stronie mogą być świadczone wyłącznie przez TNK Capital Management JSC - spółkę kapitałową z siedzibą w Bułgarii, zarejestrowaną w prowadzonym przez Narodowy Bank Bułgarii Rejestrze Instytucji Kredytowych pod nr. BGR00341 jako pozabankowa instytucja finansowa.
Copyright © 2017 TNK Capital sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.